Vedtekter

VEDTEKTER

FOR

NEDRE BLEIKER BARNEHUS

 

sist revidert 17.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse

Forside                                                                                                                   Side 1

Innholdsfortegnelse                                                                                             Side 2

Nedre Bleiker Barnehus (SNBB) – virksomhet                               punkt 1        Side 3

Omdannelse/avvikling                                                                     punkt 2        Side 3

NBBH`s driftsstyre                                                                           punkt 3        Side 3

Driftstyrets sammensetning                                                            punkt 4        Side 3

Driftsstyrets arbeidsoppgaver                                                         punkt 5        Side 4

Vedlikehold av barnehagens bygningsmasse og uteområde          punkt 6        Side 4

Dagligleder                                                                                        punkt 7        Side 4

Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet m.v.                 punkt 8        Side 4

Foreldrerådet                                                                                    punkt 9        Side 5

Eierforhold                                                                                        punkt 10      Side 5

Formål                                                                                               punkt 11      Side 6

Opptaksmyndighet                                                                           punkt 12      Side 6

Opptakskrets og opptakskriterier                                                   punkt 13      Side 6

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist                                                punkt 14      Side 6

Fastsettelse av foreldrebetalingen                                                  punkt 15      Side 7 Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass

ved hovedopptaket                                                                          punkt 16      Side 7

Foreldre kontrakt                                                                             punkt 17      Side 7

Leke- og oppholdsareal                                                                   punkt 18     Side 7

Åpningstid og ferieavvikling                                                           punkt 19      Side 7 Internkontroll/HMS                                                                        punkt 20       Side 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

Vedtekter for Nedre Bleiker Barnehus

(SNBB er forkortelse for Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus)

(NBBH er forkortelsen for Nedre Bleiker Barnehus)

(Lov om barnehager/barnehageloven, LOV-2005-06-17-64)

 

1.Nedre Bleiker Barnehus (NBBH) – virksomhet

NBBH eies av Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus(SNBB), som er en ideell stiftelse med hovedformål barnehagedrift og å stimulere sosiale aktiviteter for barn og voksne i Bleiker området.

SNBB er registrert i Brønnøysund og skal til enhver tid følge regler fastsatt av lotteri- og stiftelsestilsynet.

NBBH er registrert som et underforetak av SNBB i Brønnøysund, og fører egne regnskap og rapporterer ovenfor Asker Kommune (AK) for driften av barnehagen.

SNBBs eieransvar innebærer å påse at NBBH drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

SNBB har overført arbeidsgiveransvaret samt ansvaret for driften av NBBH til et foreldrevalgt driftsstyre.

SNBB er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

SNBB ledes av et selvsupplerende styre på 6 personer.

 

2.Omdannelse/Avvikling

Dersom SNBB omdannes eller avvikles, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål.

Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen gå til et allmennyttig formål.

 

3.NBBH`s driftsstyre

*NBBH ledes av et Driftsstyre som har høyeste myndighet mellom foreldrerådets årsmøte som avholdes ifm det første foreldremøte i barnehageåret. Driftsstyret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiver ansvaret for barnehagen. Driftsstyret har ansvaret for drift og vedlikehold av barnehagen med tilhørende ute områder i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

*NBBH betaler en fast årlig husleie til SNBB som minimum skal dekke Husbanklån (renter og avskrivninger), revisjon og gebyrer til lotteri- og stiftelsestilsynet og eventuelle påkostninger eller større oppgraderinger/vedlikehold av bygningsmassen og uteområdene.

 

4.Driftstyrets sammensetning

*Driftsstyret skal bestå av minst 6 personer og blir valgt av foreldrerådet og ansatte. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

*Driftsstyret konstituerer seg selv og har i tillegg til barnehagens styrer og en personal representant følgende roller;

*Styreleder

*Økonomiansvarlig

*Dugnadsansvarlig (ansvar for oppdatering av vedlikeholdsplan)

*Styremedlem 1. (SU leder + sekretær for driftsstyret, deltar på møter i regi PIA og AK)

*Styremedlem 2. (SU representant samt Dugnadsansvar)

*Personalrepresentant (SU medlem)

*Barnehagens dagligleder som er SNBB`s kontaktperson til Driftsstyret. (SU medlem)

 

5.Driftsstyrets arbeidsoppgaver

*Skal sørge for at stiftelsens formål blir realisert.

*Har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.

*Har ansvar for en betryggende regnskapsførsel

*Skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for sen henting av barn og gebyr for manglende dugnad.

*Ansette dagligleder

*Skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

*Skal utarbeide en styreinstuks.

 

6.Vedlikehold av barnehagens bygningsmasse og uteområde

*For dekning av planlagt/forebyggende vedlikehold av barnehagens bygningsmasse og uteområder skal det foretas en årlig avsetning i budsjettet i henhold til NBBHs siste oppdaterte vedlikeholdsplan.

Ved større investeringer kan det søkes stiftelsen om tilskudd.

 

7.Dagligleder

*Barnehagens daglige leder ansettes av driftsstyret. Dagligleder er barnehagens administrative og pedagogiske leder. Dagligleder har ansvar for at barnehagen har et godt internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

*Dagligleder står for den daglige ledelsen av barnehagen og skal følge de retningslinjer og pålegg driftsstyret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter barnehagens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

*Dagligleder skal sørge for at barnehagens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at økonomiforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

*Driftsstyret kan til enhver tid kreve at dagligleder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Dagligleder skal gi en slik redegjørelse til samtlige av driftsstyrets medlemmer.

 

8.Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet m.v.

*Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

*Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

*Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av Samarbeidsutvalget.

*Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter. Om ikke annet er ønsket fra foreldrerådet består SU av to foreldrevalgte styremedlemmer i driftsstyret hvorav den ene er SU leder, samt NBBHs daglige leder og ansatte representant i driftsstyret.

*SNBB (eier) avgjør selv om det skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. SNBB kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.

*Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

*Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

*Det føres protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende barnehagedriften. Tid og sted for møtene skal gå frem av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalgets medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kunn for samarbeidsutvalgets medlemmer, driftsstyret og de personer som samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

9.Foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres foreldreinteresser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

*Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget.

*Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet foreldrenes forhold til barnehagen.

*Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret. Foreldreråd holdes minst en gang i året – i forbindelse med foreldremøtet.

*Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelige flertallsvedtak gjelder.

*Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå frem av protokollen, likeså stemmefordelingen og uenighet som kreves protokollført. Det velges en referent i Foreldrerådet som signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, driftsstyret, dagligleder og de personer foreldrerådet gir tilgang.

*Endringer av barnehagens vedtekter foretas av driftsstyret etter uttalelsene fra Samarbeidsutvalg og foreldreråd, og godkjenning fra SNBB. Vedtektene skal sendes Asker Kommune til orientering.

*Det tillegger driftsstyret å tolke disse vedtektene mellom årsmøtene.

 

10.Eierforhold

Det vises til §1 og §3 i disse vedtekter om eier og ansvarsforholdet mellom NBBH og SNBB.

 

11.Formål

*Barnehagens skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

*Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

12.Opptaksmyndighet

Dagligleder foretar opptak i barnehagen.

 

13.Opptakskrets og opptakskriterier

Opptakskretser er i prioritert rekkefølge:

1.Barn bosatt i Risenga Ungdomsskolekrets

2.Barn bosatt i Asker kommune

3.Barn bosatt i nabo kommuner

 

Barnehagen er åpen for barn til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor hver opptakskrets;

a)Iht. Barnehagelovens §13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

b)Dagligleder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

c)Søsken av barn som har plass i barnehagen.

d)Hensiktsmessig alders- og kjønnsfordeling.

e)Barn hvis foreldre har gjort en spesiell innsats for utbygging og drift av NBBH, SNBB.

 

Opptak av barn i barnehagen skjer etter skriftlig søknad på Asker kommunes søknadskjemaer, etter barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptak i kommunen.

 

14.Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

*Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess i Asker kommune, søknadsfrist 1. Mars. Barnehagen kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.

*Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig med 3 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

*Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

*Det betales for barnehageplassen i hele oppsigelsesperioden selv om plassen ikke benyttes. *Betalingsfravikelse kan fravikes, dersom nytt barn kan ta over plassen.

*Det kan gis permisjon fra barnehageplassen i inntil 3 måneder, forutsatt at månedlig innbetaling skjer.

*Driftsstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

15.Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av driftsstyret. Foreldrebetaling utover makspris vedtas av barnehagens foreldreråd. Endring av foreldrebetalingen skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse.

 

16.Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket

*Avslag på søknad om barnehageplass kan påklages i henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, jf. Barnehagelovens § 12.

 

17.Foreldre kontrakt

Avtale om disponering av barnehageplass/ foreldrekontrakt, signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

 

18.Leke- og oppholdsareal

NBBH har godkjent leke- og oppholdsareal på til sammen 367m2.

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal per barn over 3 år, og 5,5 m2 for barn under 3 år. Driftsstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

19.Åpningstid og ferieavvikling

*Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Ved for sen henting vil de foresatte bli kalt inn til et møte med dagligleder.

*Hvert barn skal for hvert barnehageår ha minst 4 uker ferie fra barnehagen. For det barnehageåret barnet fyller 6 år må all ferie være avviklet innen 31. Juli.

*Barnehagen er stengt i;

-Julen - fra og med 23. Desember og til 2. Januar.

-Påsken – mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

-Sommer - Barnehagen er åpen 5 virkedager i juli, resten av juli stengt.

-Helligdager – stengt.

-Planleggingsdager – 5 dager.

*Driftsstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

20.Internkontroll/HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

Driftsstyret kan endre denne bestemmelsen.

 

Vedtekter først vedtatt Asker 02.05.1992

Revidert 20.03.2007

Revidert 28.03.2008

Revidert 05.05.2009

Revidert 01.08.2011

Revidert 17.10.2014